MAS   HORNÁD -  ČIERNA   HORA  o.z.

História MAS

Proces tvorby a formovania partnerstva MAS prebiehal od roku 2012, ktorej jednou z najdôležitejších úloh bolo a aj je zvyšovanie konkurencieschopnosti regiónu, inovácií, zamestnanosti, sociálneho začleňovania marginalizovaných skupín obyvateľstva vrátane marginalizovaných rómskych komunít, s dôrazom na racionálne využívanie prírodných zdrojov a ochranu životného prostredia. Stretnutia preukazujúce proces tvorby, formovania partnerstva sa uskutočňovali systematicky. Pri zostavovaní partnerstva sa kládol dôraz na vyváženosť partnerstva z geografického, sektorového, inštitucionálneho, sociálneho a ekonomického hľadiska, t.z. aký je pomer a rozloženie zastúpenia jednotlivých sektorov, resp. jednotlivých záujmových skupín v členskej základni. Vzniknuté partnerstvo občianske združenie: Miestna akčná skupina HORNÁD - ČIERNA HORA, o.z. bolo zaregistrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 24.04.2013 pod číslom VVS/1-900/90-41477, a je právnickou osobou v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, je založená a pracuje na princípoch LEADER. Zastúpenie jednotlivých sektorov a rozloženie členskej základne v území MAS je vyvážené. Pomer, v akom sú v členskej základni zastúpené jednotlivé sektory (verejný, podnikateľský a občiansky) a rozloženie členskej základne v území MAS primerané. Podnety pre vznik partnerstva a spôsob výberu členov boli realizované chronologicky a na základe vopred daných kritérií korešpondujúcich s geografickými, sektorovými, sociálnymi a ekonomickými podmienkami daného územia.

 

Územie MAS sa nachádza vo východnej časti Slovenskej republiky na území Košického samosprávneho kraja v okrese Košice - okolie a tvoria ho katastre 10 obcí okresu Košice - okolie: Družstevná pri Hornáde, Kostoľany nad Hornádom, Košická Belá, Kysak, Malá Lodina, Obišovce, Opátka, Sokoľ, Trebejov, Veľká Lodina a na území Prešovského samosprávneho kraja v okrese Prešov a tvoria ho katastre 3 obcí okresu Prešov: Bretejovce, Janovík, Lemešany. Rozkladá sa na 187,801 km2 s počtom obyvateľov 11 213 (ŠÚSR, 31. 12. 2014). Sídlom partnerstva je obec Trebejov.Situované je vo východnej časti krajinného celku Slovenského Rudohoria, vo východnej polovici pohoria Čierna Hora, siahajúceho až ku Košickej kotline a v bezprostrednej blízkosti rieky Hornád a Torysa s ich prítokmi Svinka, Sopotica, Belá, Lodina, Margecanka a vodnej nádrže Ružín.Na území na sútoku Hornádu s Hnilcom, na severnej strane regiónu, je vybudovaná vodná nádrž a priehrada Ružín. Je to typická údolná nádrž a využíva sa na výrobu elektrickej energie a priemyselný odber vody pre železiarne v Košiciach. Pod priehradným múrom pokračuje tok rieky Hornád ďalej na východ, no pri Kysaku sa stáča prudko na juh a následne preteká cez Košice.