Čo je  MAS

Mapa územia MAS
Mapa územia MAS

MAS HORNÁD-ČIERNA HORA, o.z. je občianske združenie, ktoré funguje na princípe verejno - súkromného partnerstva

 miestna akčná skupina - Územie podporované v rámci osi LEADER musí: spĺňať minimálnu hranicu 10 000 a maximálnu 150 000 obyvateľov z podpory sú vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000 (napr. väčšie mestá a ich mestské časti) súvislé vidiecke územie ohraničujúce katastre všetkých zahrnutých obcí v rámci územia žiadajúceho o podporu, sformované na základe spoločného záujmu a jednotne zvolenej témy územie musí mať Miestnou akčnou skupinou spracovanú integrovanú stratégiu rozvoja územia s jasne formulovanými prioritami, opatreniami, a prípadne aktivitami a pri jej tvorbe uplatnilo princíp zdola nahor predložiť všetky relevantné doklady o formovaní územia, v ktorom miestna akčná skupina pôsobí spolu so súhlasmi všetkých zahrnutých obcí má zriadenú miestnu akčnú skupinu ako verejno-súkromné partnerstvo. Miestne akčné skupiny predstavujú verejno-súkromné partnerstvá, v ktorých majú svoje zastúpenie miestne komunity, podnikatelia, verejná správa, poľnohospodárske a lesnícke subjekty, mladí ľudia, ženy a iní dôležití aktéri na miestnej úrovni. Podmienkou je, aby zástupcovia súkromného sektora (vrátane mimovládnych organizácií) tvorili minimálne 50% partnerstva. Miestna akčná skupina vzniká ako neformálne partnerstvo kľúčových subjektov verejného a súkromného sektora, ktoré pôsobia v území. Partnerstvo je potrebné zaregistrovať ako občianske združenie (zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov). Úlohou miestnej akčnej skupiny je: koordinácia prípravy stratégie rozvoja územia ako nevyhnutného dokumentu, ktorý je podmienkou realizácie projektov v rámci prístupu Leader. V rámci stratégie rozvoja sú v súlade s Programom rozvoja vidieka SR definovaní koneční prijímatelia a oprávnené aktivity obnovy a rozvoja územia, ktorých cieľom je zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a zlepšenie ekonomickej príležitosti a sociálnych podmienok vidieckeho obyvateľstva. vypracovanie kritérií pre výber projektov v súlade s usmernením riadiaceho orgánu, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Kritériá pre výber projektov tvoria súčasť stratégie. implementácia stratégie rozvoja územia, čo predstavuje predloženie stratégie rozvoja územia na riadiaci orgán v termíne stanovenom vo výzve. Pokiaľ bude stratégia podporená, miestna akčná skupina vyhlási výzvu na predkladanie projektov, zriadi výberovú komisiu, ktorá vyberie projekty na základe kritérií uvedených v stratégii. Následne Poľnohospodárska platobná agentúra uzavrie zmluvu s konečnými prijímateľmi úspešných projektov. aktualizácia a prehodnocovanie stratégie rozvoja územia. riadenie činnosti miestnej akčnej skupiny a organizovanie stretnutí. finančné riadenie.

LEADER-     

Koncepcia Leader

 Prístup Leader je zhrnutý v siedmich kľúčových znakoch. Každý znak dopĺňa a pozitívne ovplyvňuje ostatné v priebehu celého procesu realizácie s trvalými účinkami na dynamiku vidieckych oblastí a ich schopnosť riešiť svoje problémy:

  • 1. Oblastné stratégie miestneho rozvoja
  • 2. Prístup zdola nahor
  • 3. Verejno-súkromné partnerstvá: Miestne akčné skupiny (MAS)
  • 4. Uľahčovanie inovácie
  • 5. Integrované a viacsektorové akcie
  • 6. Vytváranie sietí
  • 7. Spolupráca

Prístup LEADER

V rámci vidieckej politiky Európskej únie je program Leader jediným nástrojom integrovaného rozvoja vidieka. Integrujúci prvok spočíva v tom, že finančne podporuje verejno-súkromné partnerstvá v definovanom vidieckom priestore a ich rozvojové programy. Leader je samostatný program, ktorý sa svojimi pravidlami vymyká z rámca štrukturálnej politiky ako aj politiky rozvoja vidieka patrónovanej Európskym poľnohospodárskym fondom.

Na Slovensku je stratégia pre Leader implementovaná ako os 4 Leader Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013. Tento operačný program má podporovať vzdelávanie a informovanie hospodárskych subjektov, realizáciu stratégie miestneho rozvoja, renováciu obcí, vidiecky cestovný ruch a diverzifikáciu nepoľnohospodárskej činnosti na vidieku.

Akcie Leader môžu napríklad zaktivizovať a zmobilizovať miestne zdroje podporením predrozvojových projektov (ako napr. diagnostických štúdií a štúdií uskutočniteľnosti, alebo budovanie miestnych kapacít), ktoré zlepšia možnosť týchto oblastí dostať sa k finančným prostriedkom a využiť nielen fondy Leaderu, ale aj iné zdroje financovania rozvoja (napr. širšie programy EÚ a vnútroštátne a regionálne programy rozvoja). Leader pomáha aj sektorom a kategóriám príjemcov, ktoré často nedostávajú žiadnu pomoc alebo len obmedzenú pomoc z iných programov fungujúcich vo vidieckych oblastiach, ako napr. kultúrnym činnostiam, zlepšovaniu prírodného prostredia, obnove architektúry a historických budov, vidieckej turistike, zlepšovaniu spojení medzi výrobcami a spotrebiteľmi atď. Leader nabáda miestnych sociálno-ekonomických aktérov, aby pracovali spolu, vyrábali tovary a poskytovali služby, ktoré v ich lokalite vytvárajú maximálnu pridanú hodnotu.