Výzvy   PRV 2014-2020

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Miestne akčné skupiny v súvislosti s   mimoriadnou          situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19
Vyhlásené    výzvy- 

----------------------------------------------------------------------------------------

Výzvy  IROP 2014-2020

Harmonogram výziev IROP  2014-2020

Vyhlásené výzvy   2020

Výzva IROP-CLLD-Q069-511-001