Výzvy   PRV 2014-2020

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Miestne akčné skupiny v súvislosti s   mimoriadnou          situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19


Vyhlásené    výzvy- 

2021

Výzva MAS_031/7.2/4- Podopatrenie 7.2

súbory na stiahnutie

vyhlásená- 31.3.2021                           ukončená-31.05.2021

Výzva MAS_031/7.4/4-Podopatrenie 7.4

súbory na stiahnutie

vyhlásená-31.3.2021                             ukončená-31.05.2021

Výzva MAS_031/6.4/3-Podopatrenie 6.4

súbory na stiahnutie

vyhlásená-31.3.2021                              ukončená-18.05.2021

 

 2020

Výzva MAS_031/7.2/3- Podopatrenie 7.2  

súbory na stiahnutie

vyhlásená- 25.2.2020                        ukončená-01.08.2020

Výzva MAS_031/7.4/3-Podopatrenie 7.4

súbory na stiahnutie

vyhlásená-25.2.2020                    ukončená-01.08.2020

Výzva MAS_031/6.4/1-Podopatrenie 6.4

súbory na stiahnutie

vyhlásená-22.5.2020                    ukončená-14.08.2020

2019

Výzva  MAS_031/7.2/2 - Podopatrenie 7.2  

súbory na stiahnutie

vyhlásená-12.6.2019                        ukončená-3.10.2019

Výzva   MAS_031/7.4/2 -  Podopatrenie  7.4 

súbory na stiahnutie

vyhlásená-1.7.202019                       ukončená-2.10.2019

výzva na výber odborných hodnotiteľov podopatrenie 7.2  ,podopatrenie 7.4, podopatrenie 6.4

súbory na stiahnutie

vyhlásená- ukončená-

Výzvy  IROP 2014-2020

Harmonogram výziev IROP  2014-2020

Vyhlásené výzvy   

Oznámenie o používaní loga MIRRI SR

V súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej kompetencii je riadenie Integrovaného regionálneho operačného programu, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej aj "MPRV SR") na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej aj "MIRRI SR"), ktorá sa udiala dňa 1.10.2020 je potrebné používať logo MIRRI SR namiesto loga MPRV SR na všetkých dokumentoch pri podaní Žiadosti o príspevok k vyhláseným výzvam.


Vyhlásené výzvy 

2021

Výzva IROP-CLLD-Q069-512-001 k aktivite D2

vyhlásená 09.12.2021     hodnotiace kolo:1     ukončenie hod.kola:10.01.2022

Výzva IROP-CLLD-Q069-512-004 k aktivite C1

vyhlásená 11.12.2021    hodnotiace kolo:1      ukončenie hod.kola:15.01.2022


2020


Výzva IROP-CLLD-Q069-511-001      

vyhlásená 13.7.2020          hodnotiace kolo:9   ukončenie hod.kola:13.01.2022

Výzva IROP-CLLD-Q069-512-002  k aktivite B2

vyhlásená- 10.12.2020        hodnotiace kolo:11   ukončenie hod.kola :15.12.2021


Výzva IROP-CLLD-Q069-512-003  k aktivite B3

vyhlásená -10.12.2020       hodnotiace kolo:11 ukončenie hod.kola :15.12.2021