2024-     Výzva na výber odborných hodnotiteľov na podopatrenia 6.4, 7.2 ,  7.4 z PRV SR 2014 – 2020

                         vyhlásená :14.03.2024              ukončenie:18.04.2024


                                Harmonogram výziev  PRV, IROP..........


                                     Výzvy   PRV 2014-2020

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Miestne akčné skupiny v súvislosti s   mimoriadnou  situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19

Vyhlásené    výzvy- 

2024

Výzva MAS_031/7.4/7- Podopatrenie 7.4

vyhlásená-29.03.2024           ukončená -27.05.2024

Výzva MAS_031/7.2/7- Podopatrenie 7.2

vyhlásená-29.03.2024           ukončená -27.05.2024

Výzva MAS_031/6.4/6- Podopatrenie 6.4

vyhlásená-29.03.2024           ukončená -27.05.2024


2023

Výzva MAS_031/7.4/6- Podopatrenie 7.4

vyhlásená-30.10.2023          ukončená -18.12.2023

Výzva MAS_031/7.2/6- Podopatrenie 7.2

vyhlásená-30.10.2023          ukončená -18.12.2023

Výzva MAS_031/6.4/5- Podopatrenie 6.4

vyhlásená-30.10.2023         ukončená -18.12.2023

2022

Výzva MAS_031/7.2/5- Podopatrenie 7.2                 súbory na stiahnutie

vyhlásená- 15.3.2022    ukončená-31.05.2022

Výzva MAS_031/7.4/5-Podopatrenie 7.4                  súbory na stiahnutie

vyhlásená-15.3.2022      ukončená-31.05.2022

Výzva MAS_031/6.4/4-Podopatrenie 6.4                 súbory na stiahnutie

vyhlásená-15.3.2022     ukončená-31.05.2022

2021

Výzva MAS_031/7.2/4- Podopatrenie 7.2 súbory na stiahnutie

vyhlásená- 31.3.2021                                         ukončená-31.05.2021

Výzva MAS_031/7.4/4-Podopatrenie 7.4 súbory na stiahnutie

vyhlásená-31.3.2021                                         ukončená-31.05.2021

Výzva MAS_031/6.4/3-Podopatrenie 6.4 súbory na stiahnutie

vyhlásená-31.3.2021                                        ukončená-18.05.2021

2020

Výzva MAS_031/7.2/3- Podopatrenie 7.2 súbory na stiahnutie

vyhlásená- 25.2.2020                                 ukončená-01.08.2020

Výzva MAS_031/7.4/3-Podopatrenie 7.4 súbory na stiahnutie

vyhlásená-25.2.2020                    ukončená-01.08.2020

Výzva MAS_031/6.4/1-Podopatrenie 6.4 súbory na stiahnutie

vyhlásená-22.5.2020                  ukončená-14.08.2020

2019

Výzva MAS_031/7.2/2 - Podopatrenie 7.2 súbory na stiahnutie

vyhlásená-12.6.2019                     ukončená-3.10.2019

Výzva MAS_031/7.4/2 - Podopatrenie 7.4 súbory na stiahnutie

vyhlásená-1.7.202019                     ukončená-2.10.2019

výzva na výber odborných hodnotiteľov podopatrenie 7.2 ,podopatrenie 7.4, podopatrenie 6.4 súbory na stiahnutie

vyhlásená-01-08.2019                 ukončená-16.09.2019Výzvy  IROP 2014-2020


                                                                                                 VÝZVY  IROP  2014-2020


Oznámenie o používaní loga MIRRI SR

V súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej kompetencii je riadenie Integrovaného regionálneho operačného programu, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej aj "MPRV SR") na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej aj "MIRRI SR"), ktorá sa udiala dňa 1.10.2020 je potrebné používať logo MIRRI SR namiesto loga MPRV SR na všetkých dokumentoch pri podaní Žiadosti o príspevok k vyhláseným výzvam.


Vyhlásené výzvy  

2022

Predčasné uzavretie výzvy č. Q069-512-004 k aktivite C1

Občianske združenie MAS HORNÁD-ČIERNA HORA, o.z. týmto oznamuje, že z dôvodu nezáujmu čerpania finančných prostriedkov vo výzve na aktivitu C1 -Komunitné sociálne služby predčasne uzatvára túto výzvu ku dňu 19.12.2022. Následne budú finančné prostriedky presunuté do aktivity B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídel.

5.12.2022

2021

Výzva IROP-CLLD-Q069-512-001 k aktivite D2-

vyhlásená 09.12.2021     hodnotiace kolo: 13   ukončenie hod.kola:10.01.2023

Výzva IROP-CLLD-Q069-512-004 k aktivite C1

vyhlásená 11.12.2021    hodnotiace kolo: 12   ukončenie hod.kola:15.012.2022

2020

vyhlásená 13.7.2020          hodnotiace kolo:15    ukončenie hod.kola:13.01.2023

Dovoľujeme si Vás informovať, že vo Výzve na predkladanie ŽoPr bola aktualizovaná Príloha č. 4 - kritéria pre výber projektov, v ktorej sa zmenil spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria pre pridelenie 4 bodov - a to v znení "Projekt má prínos pre štyri a viac obcí na území MAS".

Výzva IROP-CLLD-Q069-512-002  k aktivite -B2

vyhlásená- 10.12.2020        hodnotiace kolo:24     ukončenie hod.kola :15.01.2023

Dovoľujeme si Vás informovať, že vo Výzve na predkladanie ŽoPr bola aktualizovaná Príloha č. 4 - kritéria pre výber projektov, v ktorej sa zmenil spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria pre pridelenie 4 bodov - a to v znení "Projekt má prínos pre štyri a viac obcí na území MAS".

Výzva IROP-CLLD-Q069-512-003  k aktivite -B3

vyhlásená -10.12.2020       hodnotiace kolo:24      ukončenie hod.kola :15.01.2023

Dovoľujeme si Vás informovať, že vo Výzve na predkladanie ŽoPr bola aktualizovaná Príloha č. 4 - kritéria pre výber projektov, v ktorej sa zmenil spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria pre pridelenie 4 bodov - a to v znení "Projekt má prínos pre štyri a viac obcí na území MAS".