Aktualizácia č.1 výzvy IROP-CLLD-Q069-512-001

Miestna akčná skupina HORNÁD-ČIERNA HORA, o. z.

vydáva

A K T U A L I Z Á C I U č. 1

výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q069-512-001

Dátum vydania aktualizácie: 09.08.2023

Dátum účinnosti aktualizácie: 11.08.2023

PREDMET AKTUALITÁCIE

Predmetom aktualizácie č.1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:

1. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

V Podmienke, že žiadateľ nezačal realizáciu projektu pred predložením ŽoPr na MAS dochádza k úprave znenia odporúčania k odkladacím podmienkam v dodávateľských zmluvách.

V Podmienke oprávnenosti aktivít projektu nastal posun hraničného termínu oprávnenosti výdavkov užívateľov do 30.11.2023.

2. Príloha č. 1 výzvy – Formulár žiadosti o poskytnutie príspevku (ďalej aj "ŽoPr")

Aktualizáciou výzvy sa odstraňujú niektoré prílohy a podmienky poskytnutia príspevku, upravujú sa formálne nedostatky a zrejmé nesprávnosti v inštrukciách v časti 4 formulára ŽoPr pre celkovú dĺžku realizácie projektu, začiatok a koniec realizácie projektu. Zároveň sa odstraňujú zrejmé nesprávnosti a odstraňujú formálne nedostatky v časti 10 formulára ŽoPr.

3. Príloha č. 2 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity a oprávnených výdavkov (aktualizovaná v zmysle IM 2.1)

4. Príloha č. 3 výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov (aktualizovaná v zmysle IM 2.1)

5. Príloha č. 4 výzvy - Kritériá pre výber projektov (aktualizovaná v zmysle IM 2.1)

6. Príloha ŽoPr č. 6 - Rozpočet projektu (aktualizovaná v zmysle IM 2.1)

7. Príloha ŽoPr č. 7 - Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie (aktualizovaná v zmysle IM 2.1)

ÚČNNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoPr

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie, teda v rámci nasledujúceho hodnotiaceho kola.

Marián Cimbala

štatutár MAS HORNÁD-ČIERNA HORA, o. z.


Aktuálne znenie výzvy vrátane príloh

Výzva IROP-CLLD-Q069-512-001-D2

                                                                                                      Prílohy výzvy

                                                                           vyzva_priloha01-FormularZoPr_

                                                                 výzva_priloha02-Specifikacia_rozsahu_opravnenych_aktivit_a_vydavkov_

                                                                             výzva_priloha03-Zoznam_meratelnych_ukazovatelov

                                                                                 výzva_priloha04-Kriteria_pre_vyber_projektov

                                                                          Priloha č. 1 ŽoPr- Splnomocnenie

                                                                                         Príloha č. 2 ŽoPr - Test podniku v ťažkostiach

                                                                                                       Príloha č. 6 ŽoPr - Rozpočet projektu

                                                                                     Príloha č. 7 ŽoPr - Ukazovatele_hodnotenia_fin_situacie

                                                                               prirucka_k_procesu_verejneho_obstaravania_verzia_3_2

                                                                    prirucka_pre_uzivatela_a_realizatora_strategie_clld