Aktualizácia č.2 výzvy IROP-CLLD-Q069-511-001

29.06.2023

Miestna akčná skupina HORNÁD-ČIERNA HORA, o. z.

vydáva

A K T U A L I Z Á C I U č. 2

výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q069-511-001

Dátum vydania aktualizácie: 27.06.2023

Dátum účinnosti aktualizácie: 11.07.2023

PREDMET AKTUALITÁCIE

Predmetom aktualizácie č.2 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v texte aktualizácie č. 1 výzvy a príloh.

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:

 1. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

  Aktualizáciou výzvy sa upravuje termín uzavretia aktuálne prebiehajúceho hodnotiaceho kola na 10.07.2023. Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiaca od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 10. dňu príslušného mesiaca.

  V Podmienke, že žiadateľ nezačal realizáciu projektu pred predložením ŽoPr na MAS dochádza k úprave znenia odporúčania k odkladacím podmienkam v dodávateľských zmluvách.

  V Podmienke oprávnenosti aktivít projektu nastal posun hraničného termínu oprávnenosti výdavkov užívateľov do 30.11.2023.

 2. Príloha č. 1 výzvy - Formulár žiadosti o poskytnutie príspevku (ďalej aj "ŽoPr")

  Aktualizáciou výzvy sa odstraňujú niektoré prílohy a podmienky poskytnutia príspevku, upravujú sa formálne nedostatky a zrejmé nesprávnosti v inštrukciách v časti 4 formulára ŽoPr pre celkovú dĺžku realizácie projektu, začiatok a koniec realizácie projektu. Zároveň sa odstraňujú zrejmé nesprávnosti a odstraňujú formálne nedostatky v časti 10 formulára ŽoPr.

 3. Príloha č. 2 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity a oprávnených výdavkov

  Aktualizáciou výzvy dochádza k zmene oprávnenosti výdavkov na dopravné prostriedky.

 4. Príloha č. 3 výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov (aktualizovaná – zmena textu)

 5. Príloha č. 4 výzvy - Kritériá pre výber projektov

  Aktualizáciou výzvy sa mení vylučujúce kritérium Vytvorenie pracovného miesta v tom zmysle, že každým projektom musí byť vytvorené minimálne ½ úväzkové pracovné miesto, a to bez ohľadu na výšku príspevku o poskytnutie ktorého žiadateľ žiada. Zároveň sa mení "hodnota pracovného miesta" v preddefinovanej škále v rámci bodovaného hodnotiaceho kritéria Hodnota vytvoreného pracovného miesta v tom zmysle, že na získanie maximálneho počtu bodov je postačujúce, ak hodnota vytvoreného pracovného miesta je nižšia ako 50 000 EUR a pre získanie 4 bodov nižšia ako 100 000 EUR.

 6. Príloha č. 2 ŽoPr - Zrušenie osvedčenia o zápise do evidencie SHR (nová príloha, ak relevantné)

 7. Príloha č. 2 ŽoPr - Vyhlásenie o veľkosti podniku (zmena textu a číslovania - Príloha č. 3)

 8. Príloha č. 2a ŽoPr - Modelový príklad vyplnenia vyhlásenia o veľkosti (zmena číslovania - Príloha č. 3a)

 9. Príloha ŽoPr č. 4 - Rozpočet projektu (zmena textu a číslovania - Príloha č. 5)

 10. Príloha ŽoPr č. 5 - Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie (technická úprava a zmena číslovania - Príloha č. 6)

 11. Príloha č. 6 ŽoPr - Finančná analýza projektu (technická úprava a zmena číslovania - Príloha č. 7)

 12. Príloha č. 6a ŽoPr - Inštrukcia k finančnej analýze (zmena číslovania - Príloha č. 7a)

 13. Príloha č. 10 ŽoPr - Prehľad minimálnej pomoci (zmena číslovania - Príloha č. 11)

ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoPr

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie, teda v rámci nasledujúceho hodnotiaceho kola. Zmena výzvy vo vzťahu k uzatváraniu hodnotiacich kôl výzvy sa aplikuje/uplatní odo dňa zverejnenia tejto aktualizácie výzvy.

Marián Cimbala

štatutár MAS HORNÁD-ČIERNA HORA, o. z.


Aktuálne znenie výzvy vrátane príloh